Nümunənin xəstədən alınması və laboratoriyaya göndərilməsindən əvvəl bu halların baş verməməsinə diqqət edilməlidir.

 • Nümunənin etiketlənməməsi, yaxud səhv etiketlənməsi və ya üzərində ad olmaması
 • Qan alma tarixi və saatının olmaması
 • Nümunə növünün bildirilməməsi və ya yanlış bildirilməsi
 • Yetərsiz miqdarda nümunə
 • Yanlış olaraq qatılan kimyəvi maddələr
 • Kimyəvi maddələrlə nümunə arasındakı düzgün olmayan reaksiya
 • Düzgün olmayan saxlama şəraiti
 • Çox köhnəlmiş material
 • Bakterioloji müayinəyə göndərilən materialın, yaxud tam qanın dondurulması
 • Materialın əridildikdən sonra təkrar dondurulması
 • Serumu ayırmadan qanın uzun müddət saxlanılması
 • Sentrifuqadan keçirmə müddətinin yetərsiz olması
 • Yanlış daşınma, yaxud saxlama şəraiti
 • Hemoliz, lipemiya və laxtalanma kimi təsiredici faktorlar